top of page
Search

SUMIFS(...)

Сүлжээ дэлгүүр 8 салбартай бөгөөд салбар бүрийн, сар бүрийн борлуулалтын дүн танд байна. Тэгвэл зөвхөн нэгдүгээр салбарын борлуулалтын нийлбэр дүнг, маш хурдан аргаар яаж олох вэ?
SUMIFS томъёог энэ тохиолдолд ашиглана. Хоёрдугаар зурагт харагдаж байгаачлан SUMIFS томъёо нь гурван хэсгээс бүрдэнэ.


=sumifs(нийлбэр тооцох хэсэг, нөхцөл, шалгуур) Өөрөөр хэлбэл: =sumifs(борлуулалтын дүн, салбар, нэгдүгээр салбар) Ингээд манай жишээн дээр бол: =sumifs(C3:C16, B3:B16, G3)
0 comments
bottom of page