top of page
Search

Та гарт хэдэн төгрөгийн цалин авдаг вэ?


Эрхэмүүдээ та хэдэн төгрөгийн үндсэн цалин, нэмэгдэл авдаг, НДШ, ХХОАТ хэдийг суутгаж татварын хэдэн төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлж, гарт хэдэн төгрөгийн цалин авдаг вэ? тооцоолоорой.

1. НД-ийн 01 кодтой буюу Аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан ТА гарт дараах цалинг авна.

Үндсэн цалин

2,500,000

2,500,000

Нэмэгдэл цалин

100,000

100,000

Олговол зохих цалин

2,600,000

=2,500,000+100,000

Цалингаас суутгасан НДШ

299,000

=2,600,000*11.5/100

Татвар тооцох цалин

2,301,000

=2,600,000-299,000

Тооцоолсон татвар

230,100

=2,301,000*10/100

Хөнгөлөлт

12,000

2,000,001-2,500,000

Цалингаас суутгасан татвар

218,100

=230,100-12,000

Гарт олгохцалин

2,082,900

=2,301,000-218,100

2. НД-ийн 40 кодтой буюу Үндсэн ажлаас гадуур ажил гүйцэтгэгч /даатгуулагч ТА гарт дараах цалинг авна.


Үндсэн цалин

2,500,000

2,500,000

Нэмэгдэл цалин

100,000

100,000

Олговол зохих цалин

2,6000,000

=2,500,000+100,000

Цалингаас суутгасан НДШ

293,800

=2,600,000*11.3/100

Татвар тооцох цалин

2,306,200

=2,600,000-293,800

Тооцоолсон татвар

230,620

=2,306,200*10/100

Хөнгөлөлт

тооцохгүй

Цалингаас суутгасан татвар

230,620

=230,620-0

Гарт олгох цалин

2,075,580

=2,306,200-230,620

3. НД-ийн 70 кодтой буюу Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан/энгийн ТА гарт дараах цалинг авна.


Үндсэн цалин

2,500,000

2,500,000

Нэмэгдэл цалин

100,000

100,000

Олговол зохих цалин

2,600,000

=2,500,000+100,000

Цалингаас суутгасан НДШ

241,800

=2,600,000*9.3/100

Татвар тооцох цалин

2,358,200

=2,600,000-241,800

Тооцоолсон татвар

-

Хуулийн дагуу татвар авахгүй

Хөнгөлөлт

-

Тооцохгүй

Цалингаас суутгасан татвар

-

Суутгахгүй

Гарт олгох цалин

2,358,200

=2,358,200-0

4. НД-ийн 22 кодтой буюу Тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан ТА гарт дараах цалинг авна.


Үндсэн цалин

2,500,000

2,500,000

Нэмэгдэл

100,000

100,000

Олговол зохих цалин

2,600,000

=2,500,000+100,000

Цалингаас суутгасан НДШ

241,800

=2,600,000*9.3/100

Татвар тооцох цалин

2,358,200

=2,600,000-241,800

Тооцоолсон татвар

235,820

=2,358,200*10/100

Хөнгөлөлт

12,000

2,000,001-2,500,000

Цалингаас суутгасан татвар

223,820

=235,820-12,000

Гарт олгох цалин

2,134,380

=2,358,200-223,820


0 comments
bottom of page