top of page
Search

Санхүүгийн тайлангийн стандартууд

Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд олон улсад зөвшөөрөгдсөн хоёр төрлийн стандарт байдаг.

1. International Financial of Reporting Standards (IFRS) буюу Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартыг одоогоор 120 гаруй оронд ашиглаж байна.

2. Generally Accepted Accounting Principles буюу US GAAP арга нь зөвхөн АНУ-д хэрэглэгддэг бөгөөд олон нийтэд хувьцаагаа арилжсан нээлттэй компаниуд санхүүгийн тайлан бэлтгэхдээ хэрэглэдэг.

Тэгвэл энэ хоёр арга ямар ялгаатай вэ?

0 comments

Comments


bottom of page