top of page
Search

ХЗХ-ны ХНХ, Хадгаламж, Зээлийн бүртгэлийн хүснэгтүүд


ХЗХ-ны нягтлан бодох бүртгэлийн талаар дэс дараалалтайгаар оруулах болно харин энэ удаа ХЗХ-ны гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хадгаламж, зээлийн талаар мэдээлэл оруулж байна.


ХЗХ нь бусад байгууллагаас ялгаатай хамгийн их анхаарал татаж хариуцлагатай хандах зүйл бол ХНХ, Зээл, Зээлийн ангилал, хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага, Хадгаламж, хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг, сангуудын мэдээлэл байдаг.


Энэ удаад ХНХ, Хадгаламж, Зээл, хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй болон товчоо тайлангуудын хүснэгтийг оруулж байна.


Товчоо тайлангуудын нийлбэр дүнгүүд Санхүүгийн тайлангийн хадгалж, зээл, хнх-ийн дансдын үлдэгдэлүүдтэй тохирно.Файл хэлбэрээр байгаа татаж авч ашиглаарай.


52- ХЗХ-ны ХНХ, Зээл, Хадгаламжийн бүртгэл
.xlsx
Download XLSX • 27KB


0 comments

Comments


bottom of page