top of page
Search

ХЗХ-ны зарчим, үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах гэрээ, бүтэц, бүрэлдэхүүн


ХЗХ-ны тухай хуулинд үйл ажиллагааны зарчмыг дараах байдлаар тодорхойлж хуульчилсан байна.

ХЗХ-ны үйл ажиллагааны зарчим:

 • сайн дурын гишүүнчлэлтэй байх;

 • гишүүдийн ардчилсан удирдлага, хамтын хяналттай, ил тод, нээлттэй байх;

 • гишүүдийн эдийн засгийн тэгш оролцоог хангаж, шударга хуваарилалт хийх;

 • хараат бус бие даасан байх;

 • гишүүд, ажилтныг сургалт, мэдээллээр хангах;

 • нийгмийн болон гишүүдийнхээ нийтлэг эрх ашгийн төлөө санаа тавих;

 • ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

 • санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах;

 • бусад хадгаламж, зээлийн хоршоотой хамтран ажиллахыг эрэлхийлэх

ХЗХ-г Монгол улсын иргэд үүсгэн байгуулж болох бөгөөд үүсгэн байгуулагчид нь дараах шаардлагыг хангаж хурлаа хуралдуудан шийдвэр гаргана.

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагчдын тоо 20 хүрсэн;

 • хуульд нийцүүлэн ХЗХ-ны дүрмийн төслийг боловсруулсан;

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагч хоршоо байгуулахад оруулахаар тохирсон нийт хувь хөрөнгийн 30-аас дээш хувийг бэлнээр төвлөрүүлнэ.

ХЗХ үүсгэн байгуулах гэрээнд дараах зүйлийг тусгана:

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, иргэний үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, эрхэлсэн ажил, албан тушаал;

 • үүсгэн байгуулах ХЗХ-ы оноосон нэр;

 • үүсгэн байгуулах ХЗХ-ны оршин байх газрын хаяг;

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагчдын эрх, үүрэг, хариуцлага;

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагчдын оруулах хувь хөрөнгийн хэмжээ, тэдгээрийг захиран зарцуулах;

 • ХЗХ үүсгэн байгуулагчдын хооронд үүсэх маргааныг шийдвэрлэх.

ХЗХ-г үүсгэн байгуулах хурал:

 • Үүсгэн байгуулагчид эхний хурлаа бүх гишүүд буюу 20 гишүүн оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.

 • Үүсгэн байгуулах хуралд дараах зүйлсийг хэлэлцэж олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

 1. ХЗХ-г үүсгэн байгуулах эсэх;

 2. ХЗХ-ны дүрмийн төсөл;

 3. ХЗХ-ны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Улмаар хурлын тэмдэглэл хөтлөж дараах зүйлсийг тусгах ба хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна.

 • хуралдсан он, сар, өдөр, газар;

 • хуралд оролцсон үүсгэн байгуулагчдын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

 • хурлын ирц;

 • хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан санал, дэмжсэн саналын хувь, шийдвэр

Хоршооны дүрэм нь үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн барим бичиг болох бөгөөд дараах зүйлсийг дүрмэнд заавал тусгасан байна.

 • ХЗХ-ны оноосон нэр, оршин байгаа газрын хаяг;

 • ХЗХ-г тодорхой хугацаагаар байгуулж байгаа бол уг хугацаа;

 • эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл;

 • гишүүнчлэлийн нөхцөл, шаардлага, идэвхтэй болон идэвхгүй гишүүний эрх, үүрэг, хариуцлага;

 • ХЗХ-нд гишүүнээр элсэх, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, гарах болон гишүүнээс хасах;

 • ХЗХ-ны гишүүний оруулах хувь хөрөнгийн доод хэмжээ, ХЗХ-ны тухай хуульд заасан хязгаарын хүрээнд нэг гишүүний оруулж болох хувь хөрөнгийн дээд хэмжээ, оруулсан хувь хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх;

 • бүх гишүүдийн хурлын эрх хэмжээ, хурлыг хуралдуулах, санал хураах;

 • тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, эгүүлэн татах журам;

 • тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны үйл ажиллагаа;

 • тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх, хугацаа, хариуцлага;

 • жил, улирлын тайлан гаргах, бүх гишүүдийн хурал, хяналтын зөвлөлд тайлагнах;

 • тухайн жилийн орлогыг хуваарилах, алдагдлыг нөхөх хэлбэр;

 • нөөцийн санг бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах асуудал;

 • хадгаламж хамгаалалтын болон тогтворжилтын сангийн асуудал;

 • нэг гишүүн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгох зээлийн дээд хэмжээ, хугацаа хэтэрсэн зээлтэй гишүүнд хүлээлгэх хариуцлага;

 • данс нээх, хаах, дансны мэдээлэлтэй танилцах;

 • сонирхлын зөрчил бүхий үйлдлийн талаарх зохицуулалт;

 • ХЗХ-г өөрчлөн байгуулах, татан буулгах;

 • дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

 • холбогдох шийдвэр, үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайланг гишүүд, холбогдох бусад этгээдэд хүргэх, мэдээлэх;

 • нууцад хамаарах мэдээлэл

ХЗХ-ны үйл ажиллагаа Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, хуульд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулна.

 • ХЗХ нь Хорооноос зөвшөөрсөн, хууль тогтоомжоор хориглоогүй санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээг эрхэлж болно.

 • ХЗХ нь Хорооноос тогтоосон хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол хангаж, ажиллана.

 • ХЗХ нь өөрийн үйл ажиллагааны улмаас үүссэн үүргийг эхний ээлжинд хоршооны гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөөс бусад хөрөнгөөр, уг хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй тохиолдолд хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний оруулсан хувь хөрөнгөөр хангана.

 • ХЗХ-ны салбар байгуулах асуудлыг Хорооноос баталсан журмаар зохицуулна.

 • ХЗХ нь өөрийн гишүүний бусдын өмнө хүлээх үүргийг хариуцахгүй.

 • ХЗХ нь бусдын өмнө хүлээх төрийн үүргийг хариуцахгүй бөгөөд төр нь хадгаламж, зээлийн хоршооны бусдын өмнө хүлээх үүргийг хариуцахгүй.

ХЗХ-ны гишүүнчлэл:

 • ажил, мэргэжил нэгтэй, нэг байгууллагын ажилчид эсхүл нэг дүүрэг, худалдааны төвд үйл ажиллагаа эрхэлдэг;

 • үйл ажиллагааны чиглэл адил нийгэмлэг, холбоонд гишүүнчлэлтэй /шашин, нийгмийн, хоршооллын, ажил, хөдөлмөрийн, эсхүл боловсролын бүлэг зэрэг/;

 • нэг аймаг, хот, дүүрэгт амьдардаг.

ХЗХ нь Тэргүүлэгчдийн болон Хяналтын зөвлөл, Зээлийн хороо, Гүйцэтгэх захирал, ажилтантай байна.


Эх сурвалж: ХЗХ-ны тухай хууль

0 comments

Bình luận


bottom of page