top of page
Search

Татварын аудит



Эрхэмүүдээ өнөөдөр татварын аудитын талаар мэдээлэл оруулж байна.


Энэхүү аудит нь татвар төлөгч татварын өр төлбөрөө үнэн зөв тогтоосон эсэхийг тогтоох үндсэн бүртгэлд шалгалт хийдэг бөгөөд илүү нарийвчилсан аудит юм.


Аудит нь дараах байдлаар туслана.

  • Санхүүгийн анхан шатны баримтуудын бүрдүүлэлтэнд зөвлөмж өгөх

  • Татварын шалгалт орж ирэхээс өмнөх бэлдэх шалгалт

  • Татварын албаны үйл ажиллагааны хяналт хийж эрсдлийг тогтоох

  • Татварын шалгалтын явцад газар дээр нь туслалцаа үзүүлэх

  • Давж заалдах үйл явцад туслалцаа үзүүлэх

0 comments
bottom of page