top of page
Search

СӨХ болон НӨАТ төлөгч биш ААНБ-дын орлого хүлээн зөвшөөрөлт


СӨХ болон НӨАТ төлөгч биш жижиг ААНБ-ын эрхэм санхүүчдээ та бүхэнд орлогын бүртгэлийн талаар мэдээллийг оруулж байна.


СӨХ буюу Сууц өмчлөгчдийн холбоо гэж нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин /цаашид "орон сууцны байшин" гэх/-гийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг дундаа хамтран өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх, тухайн орон сууцны байшингийн ашиглалтын хэвийн байдлыг хангах, сууц өмчлөгчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг эрхлэн хариуцах зорилго бүхий, хуулийн этгээдийн эрхгүй, заавал гишүүнчлэлтэй холбоог хэлнээ хэмээн "Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай" хуульд заасан байна.


Орлогын дансны бичилт:

  1. Боломжит авлагыг хүлээн зөвшөөрч нэхэмжлэх үүсгэн оршин суугчдаас хүлээн авах орлогыг бүртгэв.

  2. СӨХ-ны орлого орж ирж авлага буурлаа.

  3. Ибаримтаар орлого шивэгдэн татварт илгээгдэж ТА СӨХ-ны орлогоо хүлээн зөвшөөрөв.

Жижиг ААНБ-ууд НӨАТ биш бол дээрх байдлаар авлага үүсгэн бүртгээрэй.

Амжилт.

1 comment

1 Comment


Guest
Nov 10, 2023

бүртгэл нь арай өөр байдан юм байна ойлголоо

Like
bottom of page