top of page
Search

СӨХ-ийн Гүйлгээ баланс


СӨХ-ийн санхүүгийн тайлан гаргах 7 дахь үе шатны ажил маань хийгдээд эхэлж байна шүү.


Одоо үүний дараа 3 үе шатны ажил хийгдээд л л СӨХ-ийн тайлан гарч дууснаа гэсэн үг. Үүний дараа ХЗХ яаж тайлангаа хэрхэн хэзээ гаргах талаар оруулах болно.


Гүйлгээ баланс гэж юу аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хөтлөгдсөн бүх дансдын эхний үлдэгдэл, тайлант хугацаанд тухайн дансанд нэмэгдсэн болон хорогдсон гүйлгээний дүн, дансдын эцсийн үлдэгдэл зэргийг харуулсан дансдын жагсаалт бүхий хүснэгтийг хэлнэ. Гүйлгээ баланс дахь дансдын эхний үлдэгдэл, эцсийн үлдэгдлийн багана тус бүрийн нийлбэр нь тэнцүү байх ёстой бөгөөд санхүүчид маань ажил гүйлгээг журналд бичиж, дэлгэрэнгүй бүртгэл, дансны харилцаа болон ажил гүйлгээний мөнгөн дүн зэргийг холбож алдааг илрүүлэх зорилгоор гүйлгээ баланс болон шалгах балансыг бэлтгэдэг.


Файл хэлбэрээр байгаа татаж авч ашиглааарай.


34-СӨХ-ны Гүйлгээ баланс
.xlsx
Download XLSX • 56KB

0 comments

Opmerkingen


bottom of page