top of page
Search

Мөрдөн шалгах аудит


Мөрдөн шалгах аудит нь санхүүгийн зөрчлийг илрүүлэх, байгууллагын доторхи болон гадагшлах хөрөнгө, хөрөнгийн хөдөлгөөнийг хянахын тулд дансны шалгалт, нягтлан бодох бүртгэлийн журмыг ашиглах явдал юм.


Мөрдөгчид гэдэгт ёс зүйн зөвлөх, аудитын хорооноос дэвшүүлсэн, эрх олгосон, томилогдсон, зөвлөлдсөн эсвэл хандсан хүмүүс буюу хороог хэлнэ. Үүнд компанийн аудиторууд болон цагдаагийн байгууллага багтана.


Мөрдөн шалгах аудитын зорилго нь:

Санхүүгийн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдлыг шалгах мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь аудит хийж буй санхүүгийн тайлан, бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гаргаж, аудитын санхүүгийн бодит байдлыг тусгах зорилготой байгууллага юм.

Шүүхийн аудитор юу хийдэг вэ:

Шүүхийн аудитор нь эрүүгийн мөрдөн байцаалтад зориулж санхүүгийн мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийдэг санхүүгийн мэргэжилтэн юм. Эдгээр аудиторууд нь залилан мэхлэх, дээрэмдэх, завших зэрэг санхүүгийн хэд хэдэн төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх боломжтой.
0 comments

Comments


bottom of page