top of page
Search

Гүйцэтгэлийн аудитТухайн байгууллага үйл ажиллагаагаа илүү үр ашигтай хөтлөх, зардлаа хэмнэх үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэх ба үр дүнтэй, үр дүнтэй өгөөжтэй байгаа эсэхэд дүгнэлт өгнө.


Гүйцэтгэлийн аудитын төрөл:

  • Үр ашгийн гүйцэтгэлийн аудит: Зардлыг хэмнэхэд чиглэгдэх ба зардлын хэтрэлт, хэмнэлтийг шалгана.

  • Үр дүнгийн ба өгөөжийг аудит: Хүссэн үр дүндээ хүрсэн эсэхийг тодорхойлно.

Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим:

  1. Хэмнэлттэй байх: Үйл ажиллагаанд ашиглах нөөцийг чанарын зохистой түвшинд, өртгийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулах буюу хамгийн зохистой орцыг хамгийн боломжит үнээр олж авах

  2. Үр ашигтай байх: Орцын тогтоосон хэмжээнд чанарын зохистой түвшинг хадгалан хамгийн боломжит их тооны бараа, үйлчилгээ нийлүүлэх

  3. Үр дүнтэй байх: Үр дүнг зорилго, зорилтыг хангахын тулд ашигласан нөөцтэй харьцуулах


0 comments
bottom of page