top of page
Search

Аудит гэж юу вэ, зорилго, төрлүүд


Аудит гэдэг үг нь "audio" гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд таныг тэр сонсож байна, тэр таны найдвартай сонсогч хэмээх утгыг илэрхийлдэг.


Аудит нь бизнесийн байгууллагыг болзошгүй эрсдлээс хамгаалж, санхүүгийн тайлан дээр үндэслэн баталгаажуулж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөг мөн орлого, зарцуулалтаа бодитой, үр дүнтэй тооцоолоход зөвлөн туслахад чиглэгдэнэ.


Аудитын төрлүүд:

 • Хөндлөнгийн аудит

 • Дотоод аудит

 • Татварын аудит

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит

 • Үйл ажиллагааны аудит

 • Нийцлийн аудит

 • Мэдээллийн системийн аудит

 • Цалингийн аудит

 • Бараа материалын аудит

 • Төлбөрийн аудит

 • Процессийн аудит

 • Залилангийн аудит

 • Технологийн аудит

 • Төслийн аудит

 • Мэдээллийн аудит ...

Аудитыг хийгдэх үндэслэлээр нь:

 • Заавал хийгдэх

 • Өөрийн санаачлагаар хийгдэх

Аудитыг гүйцэтгэгчээс нь хамааруулан:

 • Гадаад буюу хөндлөнгийн аудит

 • Дотоод аудит

 • Төрийн аудит

Аудитыг хамрах хүрээгээр нь:

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит

 • Нийцлийн аудит

 • Гүйцэтгэлийн аудит

0 comments

Comments


bottom of page